top of page

AKADEMIK

PS 233 itilize yon kourikoulòm konplè, entegre livrezon nan yon anviwònman ankourajan ak lòd. Nou gen yon istwa long ak fyè nan sipò pou kominote ak biznis. Anplwaye travayè ak inovatè nou an kwè ke tout timoun ka reyisi. Yo nouri yon dezi pou konesans, pandan y ap ofri zouti yo elèv yo ap bezwen sèvi ak konesans sa a nan tout potansyèl li yo nan lòd yo pi byen konprann tèt yo ak mond yo.

Elèv ki nan klas 3 a 5 patisipe nan klib lekòl enteresan pandan Fab Vandredi. Klib vandredi nou yo ankouraje kwasans ak aprantisaj, e yo plezi anpil!

VISION

Vizyon kominote Lekòl Langston Hughes se pou ankouraje potansyèl elèv yo. Lè elèv yo santi yo ke yo pran swen ak sipòte yo, yo vin pouvwa yo fè fas a defi yo, pèsevere, epi bay pi bon efò yo. Kalite sa yo ede elèv yo vin entelektyèl.

Hands holding stones which say vision, love, faith, success, family
Profile of boy's face

MISYON

Misyon kominote Lekòl Langston Hughes se pou bay yon anviwònman ki an sekirite, ankourajan e previzib kote entelektyèl nou yo ka aprann panse kritik, kesyon sou mond ki antoure yo, kominike panse yo, santiman yo ak ide yo regilyèman epi montre senpati pou lòt moun.

Image of U.S. Constitution says We The People

KONSTITISYON LEKL LANGSTON HUGHES

Nou manm nan kominote Langston Hughes School PS 233 (elèv, paran, anplwaye, ak administratè) rekonèt dwa nou pou yon anviwònman aprantisaj san danje, ankourajan, ak pwodiktif. Se poutèt sa, nou dakò onore atik sa yo:
In 1 propino

ATIK 1: Respekte tout règleman lekòl la ak règleman pa respekte chak granmoun kòm yon moun ki responsab pou kenbe m 'an sekirite nan mal ak aksepte konsekans yo pou aksyon mwen an.

In 1 propino

ATIK 2: Valè espas ak santiman chak lòt nan rezoud dezakò avèk pasyans ak respè.

ATIK 3: Respekte dwa nou pou aprann lè nou kenbe koulwa yo trankil ak pwòp.

In 1 propino

ATIK 4: Demontre responsablite nan vini lekòl chak jou alè, nan inifòm, ak prepare pou aprann.

In 1 propino

ATIK 5: Aksepte responsablite pou pwòp aprantisaj mwen pa ranpli tout travay nan klas ak devwa nan pi bon nan kapasite mwen nan yon tan apwopriye.

In 1 propino

ATIK 6: Pataje lide m 'yo epi yo dwe vle koute epi diskite sou ide ki pataje pa lòt moun.

ATIK 7: Kenbe lekòl nou pwòp pa ranmase fatra, lè l sèvi avèk lunchroom a ak twalèt responsabilite, ak manje manje midi nan fwa yo deziyen. Mwen konprann ke nenpòt soda, chiklèt, ak / oswa sirèt yo te pote nan lekòl la ap konfiske.

"Bagay nan bèl sou aprann se pèsonn pa ka pran li lwen ou."

BB King

LN LD

Ansèyman nan Langaj Lang yo konsantre sou sipòte kapasite li nan lekti, ekriti, tande ak pale chak elèv. Elèv yo angaje chak jou avèk yon varyete de aktivite art anrichisan. Pwogram langaj nou yo ofri elèv yo yon apwòch sekans, devlopman pou achte ladrès pou ekspresyon pratik ak kreyatif. Nou ofri ti gwoup ak enstriksyon endividyèl bay elèv ki gen difikilte nan lekti.

In 1 propino

de ti fi li yon magazin ansanm
Elèv yo travay ansanm sou matematik

MATEMATIK

SYANS

 • Amelyore Syans

 • Etid ortikolasyon / Hydroponics

 • Ekip vèt

 • Syans san Patipri

Elèv Pre-K obsève plant yo
Elèv li mizik epi jwe klavye

PWOBLÈM ARTS

 • Mizik ak sèvo a

 • Refren

 • "Ti Kids Rock" Pwogram Band modèn

 • "Rising Stars" apre pwogram lekòl la

 • Steel Pan

 • Klavye

 • Kreyasyon mizik ak Soundtrap

BIBLIYOTÈK / SYANS òdinatè

 • Full-Time Bibliyotèk pwogram lan

 • Syans enfòmatik pou tout lekòl (CS4ALL)

 • Laboratwa konpitè, pòtatif laptop, Chromebooks, ak iPads

 • Coding

 • Robotics

 • STEAM Makerspace

 • Google Apps pou Edikasyon

 • Scripps National Spelling Bee

 • Fwa Liv Scholastic

Jacob ak Joellie bati ak kode yon robo Lego ansanm
Twa timoun kouri deyò

EDIKASYON FIZIK

 • Espò ak Egzèsis

 • Fòm Gram

 • Pi bon Fizik

 • Deplase pou amelyore

 • Milers Mighty

 • Ale kòd pou kè

 • Dans-Thon

 • PE adapte

bottom of page