top of page

ANGLE KÒM YON NOUVO LANG (ENL)

Makeba Slowe

Non mwen se Makeba Slowe, e mwen se enstriktè English as a New Language (ENL) nan PS 233. Mwen bay yon kourikoulòm ENL ki bay sipò, ki baze sou rechèch ki vize pou amelyore konpetans elèv mwen an nan lang angle. Anjeneral, mwen anseye elèv mwen yo nan salklas regilye yo.  Nan fason sa a, mwen ka ede modifye travay klas yo epi ede elèv yo satisfè atant pwofesè salklas yo. 

 

Mwen fè tout efò posib pou m kenbe kontak sere ak paran yo epi ba yo rapò sou pwogrè regilye.  Tout kominikasyon alekri mwen yo tradui nan lang respektif elèv mwen yo, epi tradiktè disponib pou moun ki bezwen yo.

 

Mwen anrichi pwogram ENL elèv yo ak pwomnad, evènman espesyal ak pèfòmans pou angaje ladrès devlopman lang elèv yo--pale, koute, li ak ekri.

Mwen sèvi tou kòm yon pwofesè Repons a Literati pou yon pati nan chak jou.  Nan wòl sa a mwen devlope konpreyansyon ak apresyasyon elèv yo pou tout kalite literati, ankouraje repons pale ak ekri nan tèks yo.

Makeba Slowe, ENL Teacher

Enfòmasyon sou Tès Eta NYSESLAT

Yo bay NYSESLAT a tout elèv ki idantifye kòm ELL/MLL dapre Egzamen Idantifikasyon Eta New York pou Elèv k ap Aprann Angle (NYSITELL). Objektif NYSESLAT se pou evalye chak ane nivo konpetans nan lang angle ELL/MLL ki enskri nan Klas K-12 nan lekòl Eta New York. Tès la bay eta a, lekòl yo, paran yo ak pwofesè yo enfòmasyon enpòtan sou devlopman ELL/MLL yo.

bottom of page