top of page

ANGLÈ KM YON LANG NOUVO (ENL)

Makeba Slowe

Non mwen se Makeba Slowe, epi mwen menm angle a kòm yon nouvo lang (ENL) enstriktè nan PS 233. Mwen bay yon sipò, rechèch ki baze sou kourikoulòm ENL ki vize a amelyore ladrès elèv mwen an lang angle. Anjeneral, mwen anseye elèv mwen yo nan salklas regilye yo. Nan fason sa a, mwen ka ede modifye travay klas ak ede elèv yo nan satisfè atant yo nan pwofesè salklas yo.

Mwen fè tout efò pou kenbe nan kontak sere avèk paran yo epi pou founi yo rapò sou pwogrè regilye yo. Tout kominikasyon ekri mwen yo tradui nan lang respektif elèv mwen yo, ak tradiktè ki disponib pou moun ki bezwen yo.

Mwen ranfòse pwogram ENL elèv yo avèk pwomnad, evènman espesyal ak pèfòmans pou angaje ladrès devlopman langaj elèv yo - pale, tande, li ak ekri.

Mwen sèvi tou kòm yon repons pwofesè literè pou yon pati nan chak jou. Nan wòl sa mwen devlope konpreyansyon elèv yo ak apresyasyon pou tout kalite literati, ankouraje repons pale ak ekri nan tèks yo.

Makeba Slowe, ENL Teacher
bottom of page