Smiling girl shares her crayon

ADMISYON AK ENSKRIPSYON

ADMISYON

Pandan ke lekòl yo fèmen, tanpri kontakte koòdonatè paran nou yo, Ms. Tanisha batay, pou repons a kesyon ou yo ak asistans enskri pitit ou.

Priyorite yo bay elèv ki rete nan zòn nou an.

Priyorite yo bay elèv ki ap viv nan zòn nou an. Kouman pou jwenn lekòl sektè ou

In 1 propino

Lekòl nou an aksepte elèv dapre priyorite sa yo, ki nan lis pi wo a pi ba:

In 1 propino

  • Elèv ki abite nan sektè lekòl ak yon frè ak sè ki pral nan klas K-5 nan lekòl nou an 2020-2021;

  • Tout lòt elèv ki klase dapre zòn;

  • Elèv k ap viv nan distri lekòl la, men deyò zòn lekòl la, ak yon frè ak sè ki pral nan klas K-5 nan lekòl la nan 2020-2021;

  • Elèv k ap viv deyò distri lekòl la ki gen yon frè / sè ki pral nan klas K-5 nan lekòl la nan 2019-2020;

  • Tout lòt elèv k ap viv nan distri lekòl la men deyò zòn lekòl la;

  • Tout lòt elèv yo.


Dat vwayaj lekòl la pou 2020-2021 yo dwe detèmine

ENSKRIPSYON

Lè enskripsyon nòmal yo soti nan 9:00 am a 1:00 pm

Seksyon sa a ap ede ou anvan ou vini enskri pitit ou nan lekòl nou an. Pou ekonomize tan, ou ka ranmase pake enskripsyon an nan lekòl la, ranpli li lakay ou, epi pote l avèk ou lè ou vini enskri.  Nou pa ka enskri pitit ou a si li pa avèk ou lè ou vini nan lekòl la.

Lè ou pare pou enskri pitit ou, tanpri pote:

  • timoun nan ke ou vle enskri

  • idantifikasyon ofisyèl ou

  • tout dokiman ki nan lis anba a

  • nimewo telefòn aktyèl pou moun ou vle kòm kontak ijans

Ak de nesans

Batistè ak Paspò yo aksepte pou enskripsyon kòm prèv laj pitit ou a.  

Nou ka aksepte sèlman dokiman orijinal yo.

 

Prèv rezidans

Ou dwe bay 2 dokiman ki montre prèv kote ou rete.  

 

Dosye Vaksinasyon

Ou dwe bay yon dosye vaksinasyon kòm prèv istwa medikal pitit ou a.  Si ou pa gen kat vaksinasyon an, doktè pitit ou a ta dwe kapab enprime prèv pou ou. Pitit ou a dwe genyen yon fizik anyèl tou. Pou plis, gade

Si ou pa ka bay dokiman ki anwo yo, tanpri rele biwo prensipal nou an nan:

(718) 346-8103, ekstansyon . 2193

Shelly Ann Nesbitt

My name is Shelly Ann Nesbitt and I am the School Social Worker at P.S 233. My primary role is to provide counseling and social-emotional support to students. I also engage families in understanding how to appropriately support students with social-emotional needs, developmental milestones, and those who are struggling with behavior management. I collaborate with community agencies to provide professional development for teachers to enhance their knowledge of social-emotional and behavioral needs.  I also support teachers in developing and implementing interventions to decrease classroom disruptions using practices such as crisis management, restorative justice, peer mediation, positive self-image building,  positive social skills, conflict resolution, character building, and individual and group counseling. I will provide information pertaining to community resources, referrals to community-based organizations, and education about mental health and behavioral concerns. Mostly, I am here to support the PS 233 family and community!

SCHOOL SOCIAL WORKER

Shelly Ann Nesbitt