ASOSYASYON PWOFESÈ PARAN (PTA)

Patisipasyon paran an egal elèv yo.

Wòl prensipal PS 233 PTA a se pou konstwi relasyon solid nan mitan paran yo, pwofesè yo ak lekòl yo, nan sipò elèv nou yo. Sa gen ladan rekritman ak kowòdone volontè, òganize evènman edikasyon paran yo, planifikasyon apresyasyon pwofesè ak lòt aktivite, ranmase lajan pou sipòte inisyativ ak bezwen lekòl yo, ak plis ankò.

(...)

Reyinyon PTA nou yo pèmèt nou pataje enfòmasyon enpòtan epi reponn kesyon ke anpil nan ou ka genyen. Lè lekòl yo relouvri, ann ranpli oditoryòm nou an epi travay ansanm pou kenbe lekòl nou an yon enstitisyon vibran nan aprantisaj pou timoun nou yo ak granmoun yo ki sèvi yo.

Komisyon egzekitif:

 • Prezidan: Tiara Grey-Lubin

 • Trezorye: Callyann Cato

 • Sekretè: Natasha Dawkins

 • Manm an gwo: Carla Evans, Natasha Hinds, Callyann Cato

Pou plis enfòmasyon sou PTA nou yo ak ki jan ou ka patisipe, tanpri kontakte Prezidan PTA nou an, Tiara Grey-Lubin.

Ekip lidèchip lekòl (SLT)

Asire pwogram ki pi bon kalite pou tout elèv yo

School Leadership Team members in Google

Ekip Lidèchip Lekòl nou an (SLT) se yon òganizasyon ki baze sou lekòl ki gen menm kantite paran ak anplwaye. Reyinyon SLT yo fèt nan lekòl omwen yon fwa chak mwa. Manm obligatwa nan SLT a enkli: direktè lekòl la, prezidan PTA a (oswa deziyen ko-prezidan), ak lidè nan chapit UFT. PTA manm lekòl la nominasyon manm paran SLT nou yo. Manm pèsonèl yo se nominasyon pa elektè yo.

Responsablite prensipal SLT a se pou devlope Plan Edikasyon Konpreyansif lekòl la (CEP), ki dwe konfòm ak bidjè lekòl la. SLT nou an envite opinyon ki soti nan plizyè konstitiyan lekòl yo asire ke tout vwa yo tande konsènan bezwen elèv yo. Manm SLT yo travay ansanm pou evalye efikasite pwogram edikasyon lekòl la, ak enpak yo sou siksè elèv yo.

In 1 propino

Manm SLT yo:

 • Denean Stephens-Spellman, Direktè

 • Tiara Gray-Lubin, Prezidan PTA

 • Gail Ericson, Manm Reprezantan Union UFT

 • Sade Constantine, Ko-Prezidan

 • Judy Smith, Ko-Prezidan

 • Mary Browne, korespondan Sekretè

 • Fleur Dellimore, Sekretè Anrejistreman

 • Halina Grechko, Anplwaye

 • Michelle Anderson, Paran

 • Wendy Pi bon, Paran

 • Natasha Dawkins, Paran

 • Shermaine Faria, Paran

 • Blondelle Grazette, Paran

 • Ashley Salomon-McCoy, Paran

Reyinyon yo fèt via telekonferans pandan lekòl yo fèmen. Tout reyinyon SLT yo louvri pou piblik la.

In 1 propino

Pou aprann plis, tanpri kontakte Ko-Prezidan SLT nou an, Ms. Sade Constantine.