top of page

ASOSYASYON PWOFESÈ PARAN (PTA)

Patisipasyon paran an egal elèv yo.

Byenveni nan  P.S. 233-Langston Hughes PTA!

 

Objektif prensipal PTA nou an  se pou konstwi relasyon solid ant paran, pwofesè, ak lekòl, pou sipòte elèv nou yo. PTA nou an se yon gwo òganizasyon pou sipòte sal klas yo, pwofesè yo, kominote a, ak byensir, eksperyans pwòp pitit ou a. Nou toujou ap chèche pou volontè. Pi bon fason pou w gen siksè se kontinye pote plis moun k ap travay ak èd chak ane pou nou ka kontinye kenbe lide fre. Nou ap travay sou evènman angajman fanmi ki ka fèt nòmalman oswa an pèsòn selon kondisyon pandemi an.

 

Reyinyon PTA nou yo pèmèt nou pataje enfòmasyon enpòtan sou tout aspè nan bèl lekòl nou an epi reponn nenpòt kesyon ou ka genyen. Ann kontinye travay ansanm epi kenbe lekòl nou an yon enstitisyon aprantisaj vibran pou timoun nou yo ak granmoun ki sipòte yo. 

 

Ashley Solomon-Mckoy, (ansyen) Prezidan PTA 
PS 233-The Langston Hughes School

 

Konsèy Egzekitif:

 • Prezidan:Jennifer Johnson

 • Trezorye:Cassandra Maragh

 • Reprezantan Tit I:Natasha Hinds

 • Sekretè anrejistreman:Janelle Alexis

 • Manm an jeneral:Shermaine Faria

 

Pou plis enfòmasyon sou PTA nou an ak fason ou ka patisipe, tanpri kontakte Prezidan PTA nou an, Jennifer Johnson

Men leve Patisipe Antre nan PTA_e

Nou ankouraje TOUT paran, gadyen, ak moun k ap bay swen pou yo vini nan Reyinyon PTA nou yo! 

Reyinyon yo kòmanse a 6:30 pm epi pral fèt nòmalman jiskaske lòt avi. Nou rankontre 4yèm Mèkredi chak mwa (sòf si nou fè sa*).  Y ap pataje lyen reyinyon yo nan Class Dojo jou chak reyinyon yo. 

 

Kalandriye PTA 2023-2024 nou an:

18 oktòb

22 novanm  

Desanm TBD

24 janvye

Fevriye TBD 

27 mas

24 avril

22 me

Jen TBD

Ekip lidèchip lekòl (SLT)

Asire pwogram ki pi bon kalite pou tout elèv yo

Ekip Lidèchip Lekòl nou yo (SLT) se yon òganizasyon ki baze nan lekòl ki gen yon kantite egal paran ak anplwaye. Reyinyon SLT yo fèt nan lekòl omwen yon fwa pa mwa. Manm obligatwa SLT a gen ladan: direktè lekòl la, prezidan PTA a (oswa ko-prezidan deziyen), ak lidè chapit UFT la. PTA lekòl la nonmen paran manm SLT nou an. Manm anplwaye yo nominasyon pa elektè yo. 

 

Prensipal responsablite SLT a se pou devlope Plan Edikasyon Konpreyansyon (CEP) lekòl la, ki dwe ann akò ak bidjè lekòl la.  SLT nou an envite divès sikonskripsyon lekòl yo bay opinyon yo pou asire tout vwa yo. tande konsènan bezwen elèv yo. Manm SLT yo travay ansanm pou evalye kijan pwogram edikasyonèl lekòl la efikas, ak enpak yo sou siksè elèv yo. 

Reyinyon yo fèt 2yèm Lendi chak mwa ant 5:00 - 7:00 pm.  Reyinyon yo ap fèt nòmalman jiska yon lòt avi.  Y ap pataje lyen reyinyon an jou reyinyon an nan Class Dojo. Tout reyinyon SLT yo ouvri pou piblik la.  Manm piblik la ki vle asiste ta dwe kontakte Madam Spellman.

Manm SLT:

 • Denean Stephens-Spellman, Direktè

 • Jennifer Johnson, Prezidan PTA

 • Marina Trotman, Manm Reprezantan Inyon UFT

 • Ashley Solomon-Mckoy, paran, Ko-Prezidan

 • Christine Murphy, paran, Ko-Prezidan

 • Keisha Cox - manm pèsonèl la, Sekretè Anrejistreman

 • Shelly-Ann Nesbit, manm pèsonèl la, Lyezon Finansye

 • Natasha Hinds, paran, Tit 1 Reprezantan

 • Tasha Harris, Paran

 • Zavian Larmond, paran

 • Donnette Isaac, paran

 • Crystal McGlynn, manm pèsonèl la

 • Eileen Waller, manm pèsonèl la

 • Alana Williams, manm pèsonèl la

 

Pou aprann plis, tanpri kontakte Ko-Prezidan SLT nou an,Madam Ashley Solomon-McKoy.

bottom of page