ASOSYASYON PWOFESÈ PARAN (PTA)

Patisipasyon paran an egal elèv yo.

Byenveni nan la  PS 233-Langston Hughes PTA!

 

Objektif prensipal PTA nou an  se bati relasyon solid nan mitan paran yo, pwofesè yo, ak lekòl yo, nan sipò elèv nou yo. PTA nou an se yon gwo òganizasyon pou sipòte salklas yo, pwofesè yo, kominote a, ak nan kou, eksperyans pwòp pitit ou a. Nou toujou ap chèche volontè. Pi bon fason pouw reyisi se kontinye pote plis getters ak moun kap ede chak ane pou nou ka kontinye kenbe ide yo fre. Nou ap travay sou evènman angajman fanmi ki ka fè nòmalman ak Lè sa a, espere òganize nan-moun evènman pita nan ane a depann sou kondisyon sa yo nan pandemi an.

 

Reyinyon PTA nou yo pèmèt nou pataje enfòmasyon enpòtan sou tout aspè nan lekòl etonan nou an ak reponn nenpòt kesyon ou ka genyen. Ann kontinye travay ansanm epi kenbe lekòl nou an yon enstitisyon vibran nan aprantisaj pou timoun nou yo ak granmoun yo ki sipòte yo.  

 

Ashley Salomon-Mckoy, Prezidan PTA 
PS 233-Lekòl Langston Hughes la

 

Komisyon egzekitif:

 • Prezidan: Ashley Salomon- Mckoy

 • Trezorye: Callyann Xavier

 • Reprezantan Tit I: Natasha Hinds

 • Sekretè anrejistreman: Jennifer Johnson

 • Manm-nan-Gwo: Shermaine Faria

 

Pou plis enfòmasyon sou PTA nou yo ak ki jan ou ka patisipe, tanpri kontakte Prezidan PTA nou an, Ashley Solomon- Mckoy

Hands raised Get Involved Join the PTA_e

Nou ankouraje TOUT paran, gadyen, ak moun k ap bay swen pou yo vini nan Reyinyon PTA nou yo!  Reyinyon yo kòmanse a 6:30 pm ak  pral fèt nòmalman jiskaske lòt avi. Nou rankontre 4yèm Mèkredi chak mwa (sòf si nou fè sa*).  

 

Y ap pataje yon lyen reyinyon nan Class Dojo jou chak reyinyon.  

 

Kalandriye PTA 2021-2022 nou an:

17 novanm*  (3yèm Mèkredi akòz Thanksgiving)

22 desanm

26 janvye

16 fevriye*  (3yèm Mèkredi akòz rekreyasyon mitan ivè)

23 mas

27 avril

25 me

22 jen

Ekip lidèchip lekòl (SLT)

Asire pwogram ki pi bon kalite pou tout elèv yo

School Leadership Team members in Google

Ekip Lidèchip Lekòl nou yo (SLT) se yon òganizasyon ki baze nan lekòl ki gen yon kantite egal paran ak anplwaye. Reyinyon SLT yo fèt nan lekòl omwen yon fwa pa mwa. Manm obligatwa SLT a gen ladan: direktè lekòl la, prezidan PTA a (oswa ko-prezidan deziyen), ak lidè chapit UFT la. PTA lekòl la nonmen paran manm SLT nou an. Manm anplwaye yo nominasyon pa elektè yo.  

 

Responsablite prensipal SLT a se devlope Plan Edikasyon Konpreyansyon (CEP) lekòl la, ki dwe ann akò ak bidjè lekòl la.  SLT nou an envite plizyè sikonskripsyon lekòl yo bay opinyon yo pou asire yo tande tout vwa konsènan bezwen elèv yo. Manm SLT yo travay ansanm pou evalye kijan pwogram edikasyonèl lekòl la efikas, ak enpak yo sou siksè elèv yo.  

Reyinyon yo fèt 2yèm Lendi chak mwa ant 5:00 - 7:00 pm.  Reyinyon yo ap fèt nòmalman jiska yon lòt avi.  Y ap pataje yon lyen reyinyon jou reyinyon an nan Class Dojo. Tout reyinyon SLT yo ouvri pou piblik la.  Manm piblik ki vle asiste ta dwe kontakte Madam Spellman.

Manm SLT:

 • Denean Stephens-Spellman, Direktè

 • Ashley Solomon-McCoy, Prezidan PTA

 • Marina Trotman, Manm Reprezantan Inyon UFT

 • Sade Constantine, Ko-Prezidan

 • Judy Smith, Ko-Prezidan

 • Mary Browne, Sekretè Korespondans

 • Fleur Dellimore, Sekretè Anrejistreman

 • TBD, Pwofesè

 • Natasha Dawkins, Paran

 • Tasha Harris, Paran

 • Jennifer Johnson, Paran

 • Zavian Larmond, Paran

 • Christine Murphy, Paran

 • Callyann Xavier, Paran

Pou aprann plis, tanpri kontakte Ko-Prezidan SLT nou an, Madam Sade Constantine.