top of page

BIWO MEDIKAL

Enfimyè Levy

Alicia Levy, Enfimyè Lekòl nou an, ofri sèvis swen enfimye kalifye bay elèv ki gen bezwen dokimante, ka pou jwenn pa revizyon nouvo egzamen entwodiksyon, ak orè elèv pou evalyasyon doktè. Referans yo voye bay paran / gadyen si yon lòt evalyasyon nesesè. Enfimyè Levy bay kontinyèl jesyon ka pou elèv ki gen idantifye pwoblèm sante egi ak kwonik konfime elèv yo ap resevwa sèvis preskri yo.

Enfimyè Levy aplike Pwogram Aktivite Healthy yo ak Pwogram Aktivite Fizik (HOP) pou ede timoun ak fanmi yo devlope mòd vi ki an sante. Li bay evalyasyon klinik, edikasyon sou sante, konsèy, ak referans a resous ki disponib nan kominote a pou fanmi elèv ki gen yon endis mas kò (IMC) pi gran pase 99%.

Enfimyè Levy bay prevansyon kontinyèl ak / oswa anpeche maladi kontajyeu oswa menas anviwònman pou elèv nou yo.

In 1 propino

Dosye Vaksinasyon

Depatman Sante ak Ijyèn Mantal (DOHMH) pa bay kat vaksinasyon jòn pasyan yo nan klinik vaksinasyon li yo. Olye de sa, yo pral bay pasyan yo yon enprime soti nan istwa vaksinasyon yo ak vaksen yo administre nan vizit la. Nouvo dosye vaksinasyon an bay plis enfòmasyon, li klè ak lizib, epi li bay dat pwochen randevou ak enfòmasyon sou lòt vaksen ki ka rekòmande. Paran yo ka kontinye bay lekòl yo enfòmasyon sou vaksinasyon lè yo sèvi ak ranpli fòm egzamen an nouvo entrant (CH-205), yon dosye ki soti nan DOHMH Citywide Vaksinasyon Rejis la, yon enprime soti nan yon dosye medikal elektwonik siyen pa yon doktè oswa enfimyè pratikan, oswa yon siyen kat jòn.

In 1 propino

Kontakte Enfimyè Lekòl nou an, Alecia Levy: (718) 346-8103, Ext. 1121

Kontakte Asistan Sante nou an, Alana Williams: (718) 346-8103, Ext. 1131

bottom of page