OPSYON SWEN TIMOUN

Aprantisaj pon

Kòm Depatman Edikasyon Vil New York rekòmanse lekòl an pèsòn otòn sa a, pifò lekòl yo ak pwogram pou timoun piti yo ap fonksyone sou yon modèl aprantisaj melanje.

(...)

Sa vle di ke chak semèn, elèv yo ap gen kèk jou lekòl an pèsòn, ak kèk jou lekòl adistans. Aprantisaj Pon se yon nouvo pwogram ki pral bay opsyon pou swen timoun gratis pou timoun ki soti nan 3-K jiska klas 8yèm ane nan jou lè yo pwograme pou aprantisaj aleka. Si w enterese nan pwogram aprantisaj pon yo, tanpri ranpli sondaj sou enterè ki anba a.

(...)

Pwogram Aprantisaj Pon yo pral:

  • Se pou òganizasyon kominotè ki baze sou yo ak lòt patnè opere

  • Bay opòtinite pou timoun yo konekte ak aktivite aprantisaj aleka yo

  • Mete tan pou atizay, rekreyasyon, ak lòt aktivite ki apwopriye pou laj

  • Swiv menm prekosyon solid ak sekirite ke lekòl yo

Ou ka ranpli sondaj ki anba la a menm si ou poko konnen orè lekòl pitit ou a. Sondaj la vle di ke yo evalye enterè; sa a se pa yon aplikasyon fòmèl. Plis enfòmasyon yo pral pataje pa Depatman Edikasyon (timoun ki nan 3-K ak pre-K) oswa Depatman jèn ak Devlopman Kominotè (timoun ki nan klas K-8) sou yon plasman potansyèl nan semèn kap vini yo. Pwogram yo ap vin disponib sou yon baz woule kòmanse nan kòmansman lekòl la.

Ou ka rele 311 tou pou sipò nan ranpli sondaj la.

(...)

Sant Edikasyon Timoun Coconut Grove la

Soti nan sit entènèt yo: "Coconut Grove Childhood Centre Edikasyon an itilize kiryozite natirèl la nan timoun enfuze ak anpil renmen ak pasyans yo anseye matematik, lekti, ak ladrès panse kritik.".

Shelly Ann Nesbitt

My name is Shelly Ann Nesbitt and I am the School Social Worker at P.S 233. My primary role is to provide counseling and social-emotional support to students. I also engage families in understanding how to appropriately support students with social-emotional needs, developmental milestones, and those who are struggling with behavior management. I collaborate with community agencies to provide professional development for teachers to enhance their knowledge of social-emotional and behavioral needs.  I also support teachers in developing and implementing interventions to decrease classroom disruptions using practices such as crisis management, restorative justice, peer mediation, positive self-image building,  positive social skills, conflict resolution, character building, and individual and group counseling. I will provide information pertaining to community resources, referrals to community-based organizations, and education about mental health and behavioral concerns. Mostly, I am here to support the PS 233 family and community!

SCHOOL SOCIAL WORKER

Shelly Ann Nesbitt