top of page
GID POU PARAN POU SEKIRITE LEKL LA AK PREPARASYON IJANS

Gid sa a esplike Gid Sante ak Sekirite NYC DOE yo

pou ane lekòl 2023-2024 la

Gid sa a esplike planifikasyon lekòl la pou asire yon anviwònman aprantisaj san danje pou tout elèv yo ak anplwaye yo.

bottom of page