Group of graduating 5th graders in PS 233 class of 2019 tie-dyed tee shirts

APLIKASYON POU LEKL MWAYEN yo

Felisitasyon byento gradye ak fanmi yo! Nou pral ak fyète ede nou tout nan chwazi ak aplike nan yon lekòl presegondè ekselan. Pou plis enfòmasyon:

Kreye yon kont Lekòl NYC (NYCSA) pou eksplore opsyon lekòl pèsonalize pitit ou a epi jwenn konsèy sou pwosesis admisyon nan kòmansman pou fini. Ou kapab tou wè nòt pitit ou a, kanè, nòt tès, jwenn lèt fas-a-fas pou HRA, dènye ijans, ak plis ankò.

Ou dwe mande yon kòd pèsonèl pou kreye kont NYC Schools ou yo (NYCSA) epi konekte enfòmasyon pitit ou a sou kont ou.

Toujou gen kesyon sou aplike nan lekòl presegondè?