top of page
Group of graduating 5th graders in PS 233 class of 2019 tie-dyed tee shirts

APLIKASYON POU LEKL MWAYEN yo

Felisitasyon pou elèv ki pral diplome yo ak fanmi yo!  Nou pral ak fyète ede nou tout nan chwazi ak aplike nan yon lekòl mwayen ekselan. Kòmanse isit la:

TOUT paran / gadyen ta dwe kreye yon NYC  Lekòl Kont (NYCSA) nan:

  • Chanje modpas pitit ou a,

  • Gade nòt, kanè, ak nòt tès yo  

  • Eksplore opsyon lekòl pèsonalize pitit ou a epi jwenn konsèy sou pwosesis admisyon an  

  • Jwenn lèt fas-a-fas pou HRA,

  • Resevwa dènye ijans, ak plis ankò!

Ou dwe mande yon kòd pèsonèl pou kreye kont lekòl NYC ou yo (NYCSA) epi konekte enfòmasyon pitit ou a sou kont ou. 

Gen kesyon sou aplikasyon nan lekòl presegondè?

bottom of page