BYENVENI PARAN

Kit pitit ou a ap aprann adistans oswa an pèsòn, anplwaye PS 233 la trè kontan akeyi elèv yo tounen lekòl. Ane lekòl sa a asire w ke li diferan. Resous ki nan paj sa a pral ede fanmi yo reyisi pi byen ane lekòl sa a.

Elèv nou yo pap itilize kont @ ps233.org yo ankò pou salklas Google ak lòt zouti aprantisaj. Olye de sa, DOE te kreye kont pou chak elèv lekòl leta Vil New York.

Elèv yo ap gen aksè a Google ak lòt zouti ak kont @ nycstudents.net yo.

(...)

(...)

(...)

(...)

GOOGLE KLAS

@ nycstudents.net

Yon fwa ou gen kont @ nycstudents.net ou, klike isit la pou ede ouvri sesyon an:

Kenbe ajou sou ane lekòl la 2020-2021.

(...)

Aprann sou zouti aprantisaj dijital NYC DOE,

kont elèv yo, iPads DOE, ak plis ankò:

(...)

SIP SUP TECH POU FANMI

Èske w gen pwoblèm teknik ak yon platfòm aprantisaj oswa yon aparèy?

Rive jwenn ekip Sipò Tech NYC DOE pou jwenn èd ou bezwen an:

(...)

(...)

F FORM KONSANTMAN TÈD KOVID

Anvan elèv yo ka retounen nan bilding lan pou ansèyman an pèsòn, paran yo dwe bay konsantman pou pitit yo patisipe nan pwogram tès COVID chak semèn. Paran yo ka bay konsantman yo lè yo vini nan lekòl la epi ranpli yon fòm konsantman, telechaje app NYCDOE Health Screening la epi klike sou Konsantman , oswa itilize kont Lekòl Vil New York yo (NYCSA). Timoun yo pa pral pèmèt yo retounen lekòl jiskaske nou gen konsantman sa a nan tès nan dosye yo.

Pou itilize app Depistaj Sante a, swiv 3 etap sa yo:   1. telechaje App a 2. Siyen nan ak konsantman ou .. Soumèt

(...)

                                                                                                                                        

(...)

(...)

                                                                                                                                     

Health Screening App Sign In healthscreening.schools.nyc

PS 233 - Lekòl Langston Hughes

FAX: 718-345-3078

9301 Avenue B
Brooklyn, NY 11236

  • Go to P.S. 233's Facebook page
  • Go to P.S. 233's Instagram Page