BYENVENI PARAN

Kit pitit ou a ap aprann adistans oswa an pèsòn, anplwaye PS 233 la trè kontan akeyi elèv yo tounen lekòl. Ane lekòl sa a asire w ke li diferan. Resous ki nan paj sa a pral ede fanmi yo reyisi pi byen ane lekòl sa a.

NYE DOE te kreye kont @ nycstudents.net pou chak elèv lekòl leta Vil Nouyòk. Pa konekte ak kont sa a, elèv yo ka jwenn aksè nan Google salklas, Gmail, ak anpil lòt zouti aprantisaj.  

 

Elèv yo ap gen aksè a Google ak lòt zouti nan TeachHub la ak kont @ nycstudents.net yo.

GOOGLE KLAS

@ nycstudents.net

Yon fwa ou gen ou  @ nycstudents.net kont, klike isit la pou ede ouvri sesyon an:

Kenbe ajou sou ane lekòl la 2021-2022.  

Aprann  sou zouti aprantisaj dijital NYC DOE,

kont elèv yo, DOE  iPads, ak plis ankò:

SIP SUP TECH POU FANMI

Èske w gen pwoblèm teknik ak yon platfòm aprantisaj oswa yon aparèy?

Rive jwenn ekip Sipò Tech NYC DOE pou jwenn èd ou bezwen an:

(...)

(...)

F FORM KONSANTMAN TÈD KOVID

Anvan elèv yo ka retounen nan bilding lan pou ansèyman an pèsòn, paran yo dwe bay konsantman pou pitit yo patisipe nan pwogram tès COVID chak semèn. Paran yo ka bay konsantman pa:

  1. vini nan lekòl la epi ranpli yon fòm konsantman;

  2. pa telechaje app NYCDOE Health Screening la epi klike sou Konsantman;  oswa

  3. lè l sèvi avèk kont Lekòl Vil New York yo (NYCSA).

 

Timoun yo pa pral pèmèt yo retounen lekòl jiskaske nou gen konsantman sa a tès yo nan dosye yo.

 

Pou itilize app Depistaj Sante a, swiv 3 etap sa yo:  1. telechaje App a  2. Siyen nan epi  Konsantman  3. Soumèt

                                                                      

                                                                     

Health Screening App Sign In healthscreening.schools.nyc
Covid-19 Testing Consent tab
Covid-19 Testing Consent "Submit Consent" button