top of page
Third grade friends enjoying June Jam

Sèvis Sipò

Ekip Evalyasyon lekòl la

Sipòte elèv ki ka bezwen entèvansyon akademik oswa konpòtman.

School Assessment Team (SAT) --ansyen School Based Support Team (SBST) -- se yon founisè sèvis ki resevwa fòmasyon espesyal.  Paran yo oswa pwofesè yo ka mande yon evalyasyon pou yon elèv ki gen pwoblèm aprantisaj ki pèsistan oswa pwoblèm konpòtman.

 

Elèv yo refere yo bay ekip nou an ka evalye nan domèn devlopman kognitif, siksè akademik, konpòtman, lapawòl ak langaj, ak ladrès motè amann ak brit.  Manm SAT ede yo egzamine kòz difikilte pou aprann, epi detèmine si yo kalifye pou sèvis edikasyon espesyal. Si yon timoun satisfè kalifikasyon pou sèvis edikasyon espesyal, ekip la ede nan deside ki sèvis ki pi byen ede yo reyisi nan domèn akademik. 

 

Elèv ki bezwen sèvis edikasyon espesyal gen yon Pwogram Edikasyon Endividyèl (IEP). IEP a pral detaye pwogram edikasyon timoun nan oswa modifikasyon pwogram nan, enterè, fòs, bezwen, objektif. Pwofesè yo ak Ekip Evalyasyon Lekòl la byen kontwole pwogrè elèv ki gen IEP yo.

​  Rankontre ekip nou an:

  • Doktè Magdalena Murawska Krol, Sikològ Lekòl la

  • Lenore David, Konseye oryantasyon

  • Tanya D'Esposito, Pwofesè IEP

  • Keisha Cox, Terapis Lapawòl-Lang

  • Jamie Balsamo, Pwofesè Lapawòl

  • Yeva Budiyanskiy, Terapis okipasyonèl (OT)

  • Karen Lewis, Terapis Fizik (PT)

  • Alina Kruchinina, Edikasyon Fizik adapte (APE)

  • Jacqueline Nathan-Azueta & Shelly Ann Nesbitt, Travayè Sosyal

 

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sèvis edikasyon espesyal DOE, gade Gid pou sèvis espesyal pou fanmi yo.

 

LEKL PYOLOGO

Doktè Magdalena Murawska-Krol

Non mwen se Doktè. Krol e mwen se sikològ lekòl nan PS 233. Wòl prensipal mwen se travay ak elèv ki resevwa sèvis edikasyon espesyal. Mwen evalye elèv ki gen difikilte nan akademik pou detèmine si difikilte yo se akòz yon andikap. Pou elèv k ap resevwa sèvis edikasyon espesyal, mwen evalye apwopriye yo ak efikasite yo (kit se sou demand yon paran, pwofesè, oswa jan yo obligatwa chak twazan). Mwen travay avèk pwofesè yo ak founisè sèvis ki gen rapò ak yo detèmine si wi ou non bezwen akademik elèv yo te satisfè, epi si nenpòt ki chanjman bezwen yo dwe fèt nan IEP yo.

In 1 propino

Mwen reponn a elèv ki gen difikilte pou jere emosyon yo. Mwen ede elèv yo ak pwofesè yo konprann ak travay sou sitiyasyon difisil, pou tout moun ka aprann nan yon anviwònman ki san danje, konpreyansyon, ak akeyan.

In 1 propino

Mwen konseye elèv yo tou endividyèlman oswa an gwoup. Nou travay sou ladrès lavi tankou rezolisyon konfli, pèspektiv pran, ak règleman emosyonèl, menm jan tou konsekan panse ak planifikasyon pou tan kap vini an.

In 1 propino

Ezite kontakte mwen plis enfòmasyon sou pwosesis referans edikasyon espesyal ak sipò nou ofri yo,

Dr. Krol, School Psychologist
Tanya D'Esposito, IEP Teacher

IEP PWOFESÈ

Tanya D'Esposito

Non mwen se Tanya D'Esposito. Mwen se pwofesè IEP nan PS 233. Mwen se yon pwofesè edikasyon espesyal ki gen lisans K-12. Mwen santi mwen gen anpil chans pou m te travay nan lekòl enkwayab nou depi 1998.

Mwen bay sipò lekti pou elèv 1ye ak 2èm ane, ELL yo, ak elèv ki gen IEP ki gen difikilte pou yo aprann li byen bonè. Mwen itilize pwogram nan entèvansyon Lekti SPIRE , ki baze sou apwòch la Orton Gillingham nan enstriksyon lekti. SPIRE se yon entansif, entèvansyon lekti milti-sansoryèl ki entegre konesans fonetikal, fonik, òtograf, fasilite, vokabilè, konpreyansyon, ak ekriti. Mwen fè tès referans nan kòmansman pwogram lan, epi mwen travay avèk gwoup ki pa plis pase 6 elèv. Anjeneral, nou rankontre 4 fwa pa semèn nan yon pwogram rale soti. Mwen kontwole pwogrè elèv yo ap itilize evalyasyon lekti DIBELS .

Anplis de sa, mwen anseye elèv yo yon sèl-a-youn ak pwogram nan lekti Great Leaps . Great Leaps ofri entèvansyon ki sible elèv ki gen difikilte, konpreyansyon ak fasilite. Nou rankontre 3-5 fwa pa semèn pou sesyon 15 minit.

Tanpri pa ezite kontakte mwen avèk nenpòt kesyon oswa enkyetid.

Keisha Cox, Speech Language Pathologist

TERAPI PALE AK LANG

Keisha Cox

Non mwen se Keisha Cox, e mwen se patolojis nan langaj lapawòl nan PS 233. Objektif terapi lapawòl ak langaj se pou sipòte elèv yo ak difikilte pou lapawòl (egzanp, atikilasyon, fasilman) ak langaj (egzanp, langaj reseptif ak ekspresyon) yo. pou ankouraje kwasans akademik yo, kominikasyon, ak kalite lavi yo.

 

Mwen travay ak elèv yo endividyèlman ak an gwoup pou m vize objektif IEP pou pale ak langaj yo lè m bay terapi dirèk ak klè. Mwen tou administre tès lapawòl ak langaj pou detèmine si elèv yo rekòmande yo jistifye yon evalyasyon konplè lapawòl ak langaj, ki depann de pèfòmans yo. Objektif mwen se kolabore ak pwofesè, paran, ak lòt founisè sèvis ki gen rapò ak bay sèvis terapetik efikas.

Yeva Budyanskiy, Occupational Therapist

Terapi okipasyonèl (OT)

Yeva Budiyanskiy

Non mwen se Yeva Budiyanskiy e mwen menm mwen se Terapis la okipasyonèl nan PS 233. Se terapi okipasyonèl ki fèt yo kenbe, amelyore, oswa retabli fonksyon elèv yo nan tout aktivite ki gen rapò ak edikasyon, ki gen ladan fonksyon newo-mis; fonksyon motè tankou motè amann, motè oral, ak entegrasyon motè vizyèl; fonksyon sansoryèl ak pèsepsyon; fonksyon mantal ak psiko-sosyal. Aktivite ankouraje endepandans nan konpetans lavi chak jou ak patisipasyon lekòl la nan divès anviwònman ki gen ladan sal klas la, twalèt, kafeterya, ak lakou rekreyasyon. Mwen travay ak elèv yo endividyèlman nan yon pwogram rale-soti.

In 1 propino

Tanpri pa ezite kontakte mwen avèk nenpòt kesyon oswa enkyetid ou ka genyen.

Terapi fizik (PT)

Karen Lewis

Non mwen se Karen Lewis, epi mwen se terapis fizik nan PS 233. Mwen responsab pou trete elèv ki gen andikap fizik. Objektif mwen se ede elèv yo jwenn aksè nan anviwònman akademik ak patisipe nan limit maksimòm posib nan aktivite edikatif. Mwen rekòmande ekipman adaptasyon ak akomodasyon anviwònman an.


Si yon pwofesè sispèk yon elèv gen nenpòt difikilte fizik nan anviwònman lekòl la (pou egzanp, mache monte e desann eskalye, teke ak tonbe lè w ap mache oswa kouri), yo ka refere elèv sa a pou yon tès PT. Nou ka Lè sa a, aplike estrateji pre-referans. Si yo jije sa nesesè, yo ka fè yon evalyasyon konplè. Yon paran kapab tou soumèt yon demann si yo remake ke pitit yo a gen difikilte ak balans, kowòdinasyon, ak ladrès motè brit. Yon elèv dwe gen yon IEP pou resevwa sèvis PT yo.


Tanpri pa ezite kontakte mwen avèk nenpòt kesyon oswa enkyetid ou ka genyen.

Karen Lewis, Physical Therapist

EDIKASYON FIZIK ADAPTE 
(APE)

Rosa Roman-Mendez

LEKL SOSYAL TRAVAY

Jacqueline Nathan-Azueta

Non mwen se Jacqueline Nathan-Azueta, epi mwen se Travayè Sosyal Lekòl la nan PS 233. Mwen kondwi istwa sosyal ak paran elèv ki ap sibi evalyasyon yo. Sa enkli resevwa enfòmasyon enpòtan konsènan istwa devlopman pitit yo. Mwen bay paran yo enfòmasyon tou sou pwosedi edikasyon espesyal ak lwa yo. Mwen ede devlope plan konpòtman pou sipòte elèv ki gen difikilte pou yo jere konpòtman yo nan lekòl la. Mwen fè referans nan elèv yo ak fanmi yo pou sèvis pwofesyonèl sante mantal, ak defann pou yo jwenn nenpòt ki resous kominote yo kote yo ka gen dwa.

In 1 propino

Tanpri pa ezite kontakte mwen avèk nenpòt kesyon oswa enkyetid ou ka genyen.

Jacqueline Nathan-Azueta, Social Worker
Shelly Ann Nesbitt

Non mwen se Shelly Ann Nesbitt e mwen se Travayè Sosyal Lekòl la nan PS 233. Wòl prensipal mwen se bay elèv yo konsèy ak sipò sosyal-emosyonèl. Mwen angaje fanmi yo tou pou yo konprann kijan pou m sipòte elèv ki gen bezwen sosyal-emosyonèl, etap enpòtan nan devlopman yo, ak moun ki gen difikilte pou jere konpòtman yo. Mwen kolabore ak ajans kominotè pou bay pwofesè devlopman pwofesyonèl pou amelyore konesans yo sou bezwen sosyal-emosyonèl ak konpòtman.  Mwen sipòte pwofesè yo tou nan devlope ak mete ann aplikasyon entèvansyon pou diminye dezòd nan klas yo lè l sèvi avèk pratik tankou jesyon kriz, jistis restorative, medyasyon kanmarad, bati imaj pozitif,  ladrès sosyal pozitif, rezolisyon konfli, fòmasyon karaktè, ak konsèy endividyèl ak gwoup. Mwen pral bay enfòmasyon ki gen rapò ak resous kominotè yo, referans bay òganizasyon kominotè yo, ak edikasyon sou sante mantal ak pwoblèm konpòtman. Sitou, mwen la pou sipòte fanmi ak kominote PS 233!

TRAVAY SOSYAL LEKÒL

Shelly Ann Nesbitt

Barack Obama in front of American flag_e

"Mwen toujou kwè ke yon sèl travay ki pi enpòtan nou genyen kòm yon nasyon se asire w ke jèn moun nou yo ka ale osi lwen ke rèv yo ak travay di pral pran yo."

Prezidan Barack Obama

bottom of page