top of page

RÈGLEMAN SOU LEKL AK PWOSEDI

Vizite lekòl la

Vizitè nou yo sèvi ak pòt prensipal la nan 93rd Street pou antre epi sòti nan bilding lan. 

​Tout vizitè yo oblije:

 1. Montre yon idantite ak foto ak konfimasyon tès depistaj sante a bay ajan sekirite lekòl la. 

 2. Jwenn yon pas nan Biwo Prensipal la.

 3. Enskri nan biwo prensipal la.

 4. Vwayaje nan destinasyon final ou nan lekòl la. 

Sa bay pwoteksyon pou elèv nou yo epi evite deranje pwosesis edikasyon an.

Paran yo pa gen dwa antre nan yon salklas pandan lekòl la nan sesyon.  Sa ede nou evite entèripsyon ansèyman.  Atik ou depoze nenpòt bagay ki jan ou depoze nan sal klas yo. pitit ou a (tankou liv, manto, manje midi, ak sakado) nan Biwo Prensipal la.   Sekretè lekòl nou an ap asire yo mennen yo bay pitit ou a.

Pwofesè yo pa disponib pou apèl telefòn oswa konferans ki pa pwograme pandan ansèyman.  Si w vle pran yon randevou pou yon konferans oswa pale ak pwofesè pitit ou a, tanpri kite yon mesaj pou pwofesè a nan biwo prensipal la, oswa pale. Koòdonatè paran nou an, Tanisha Battle.

PREZANS

Tanpri fè tout efò pou fè pitit ou a lekòl alè chak jou. Lekòl la ak Depatman Edikasyon Vil New York kontwole prezans elèv yo chak jou. Elèv ki rive apre 8:00 am yo konsidere anreta. Elèv ki anreta yo dwe jwenn yon pas an reta nan asistan lekòl la nan biwo a devan. Yo ap note absans twòp oswa reta sou kanè timoun lan.

Paran yo oswa gadyen yo dwe soumèt yon eksplikasyon alekri sou retounen timoun lan lekòl. Yon nòt obligatwa tou chak fwa yon timoun dwe eskize lekòl byen bonè. Tanpri eseye fè randevou medikal, dantè, oswa lòt pou elèv andeyò lè lekòl. Si ou dwe pran yon randevou pandan lè lekòl, tanpri eseye fè li tou pre kòmansman oswa fen jounen lekòl la. Ou dwe avèti lekòl la anvan ou ranmase pitit ou a. Pa egzanp, si pitit ou ap ranmase nan 1:30 PM pou yon randevou doktè, ou ta dwe fè lekòl la konnen nan maten randevou sa a.

Chelsea holds up her perfect attendance
Kids order from food truck

DEJENE AK manje midi

 • Yo sèvi manje maten nan salklas la chak jou soti 8:00 am jiska 8:15 am.

 • Pòt yo louvri pou manje maten a 7:45am

 • Elèv yo pran manje maten yo nan sachè yo nan gwoup la, epi yo ale nan salklas yo.

 • Manje midi: 11:35 jiska 12:25  (Gr. K, 2, 4)

 • Manje midi: 12:35 a 1:25  (Gr. 1, 3, 5)  

 

Anplwaye kwizin

 • ​Mr. Michael Atia, Manadjè

 • Madam Beverly Burrell

 • Mesye Michael Webster


Aplike pou manje midi gratis oswa a redui, jwenn enfòmasyon sou manje, telechaje laAplikasyon Manje Lekòl la,e plis

(Ou ka pran yon fòm manje midi tou nan lekòl la.)
 

 

 

 •  

OTO-DISIPLIN

pwòp tèt ou-disinplin .. - non

kapasite pou kontwole santiman yon sèl la ak simonte feblès yon sèl la; kapasite nan pouswiv sa yon moun panse ki dwat malgre tout tribilasyon abandone li.

KED KONDUIT

Nan PS 233, enstile oto-disiplin nan elèv nou yo se yon pyès enpòtan nan pwogram lekòl nou an. Li se fòmasyon an ki devlope oto-kontwòl ak karaktè bon. Oto-disiplin se kle nan sante ak sekirite, travay lekòl la pwodiktif, ak konsiderasyon nan dwa yo, pwopriyete ak sekirite nan lòt moun.

Bon disiplin se yon gwo pati nan responsablite pwofesè an salklas la. Si pitit ou a gen yon pwoblèm disiplin minè, espere ke pwofesè yo ap jere li nan sal klas la. Pwoblèm disiplin ki konsidere kòm kwonik oswa grav yo pral rapòte bay Madam David, Konseye Oryantasyon nou an. Nan rezolisyon enfraksyon disiplinè, pwofesè a ka kontakte paran yon elèv yo ak fè yon konferans pou ede adrese nenpòt pwoblèm disiplin. Nan ka pwoblèm kwonik, konseye pedagojik la ka fè menm bagay la.

Dapre valè kominote PS 233 ak prensip pou konpòtman Depatman Edikasyon Vil New York tabli nan Kòd disiplin Chanselye a , nou espere elèv yo trete youn ak lòt avèk sivilite ak respè. Nou entèdi zak arasman, entimidasyon, oswa entimidasyon elèv pa lòt elèv, anplwaye lekòl la, oswa twazyèm pati. Paran yo ta dwe rapòte nenpòt ensidan nan konpòtman sa a bay pwofesè pitit yo. Si pwofesè a pa disponib, ou ka pale ak konseye pedagojik nou an, koòdonatè paran an, asistan direktè oswa direktè lekòl la.

Nou mande chak fanmi yo revize Konstitisyon Langston Hughes Lekòl la ak pitit yo. Nou ankouraje tout manm nan kominote lekòl nou an konfòme yo ak atik ki nan konstitisyon nou an. Sa ede nou kenbe yon anviwònman ki respekte tout moun.

ITILIZASYON SOU TELEFN SELILÈ, APARÈY KOMINOTE AK SISTÈM PICTAB MIZIK AK DIVÈTISMAN SOU PWOPRIYETE LEKL LA

Règleman lekòl la ki baze sou

A. Sèvi ak telefòn selilè, aparèy informatique ak mizik pòtab ak sistèm amizman nan lekòl la sijè a restriksyon ki anba yo.

 1. Telefòn selilè ak mizik pòtab ak sistèm amizman pa ka vire oswa itilize pandan administrasyon nenpòt egzamen lekòl la, tès la oswa egzamen an.

 2. Règleman Depatman Edikasyon Leta gouvène itilizasyon telefòn selilè, aparèy informatique, mizik pòtab ak sistèm amizman ak lòt aparèy elektwonik pandan administrasyon egzamen estanda eta a.

 3. Telefòn selilè, aparèy informatique ak mizik pòtab ak sistèm amizman pa ka vire oswa itilize pandan egzèsis dife lekòl la oswa lòt egzèsis preparasyon pou ijans.

 4. Telefòn selilè, aparèy informatique, ak mizik pòtab ak sistèm amizman pa kapab itilize nan twalèt yo.


B. Yo ka itilize telefòn selilè, aparèy informatique ak sistèm mizik ak amizman pòtab yo jan sa endike anba a.
Pandan jounen lekòl la:

 • Yo dwe etabli telefòn selilè ak aparèy elektwonik pandan lè lekòl la 8:00 am jiska 2:20 pm Elèv yo dwe sere telefòn selilè yo nan valiz lekòl yo epi yo dwe fèmen yo nan klozèt klas elèv la.

 • Telefòn selilè ak lòt aparèy elektwonik yo pa ka vire oswa itilize pandan tan ansèyman an, eksepte pou enstriksyon ak objektif edikasyonèl avèk apwobasyon eksplisit pwofesè a.

 • Telefòn selilè ak lòt aparèy elektwonik pa gen dwa vire oswa itilize nan pwogram enstriksyon aprè lekòl oswa samdi.

 • Paran ki bezwen kontakte pitit yo pandan lè lekòl dwe rele biwo prensipal la nan 718-346-8103.


C. Konfiskasyon ak retounen nan atik elektwonik
Si w konfòme ou avèk telefòn selilè PS 233 a, aparèy informatique ak règleman pòtab pou mizik ak sistèm amizman, sa ka lakòz konsekans sa yo:

 • Premye ofans - avètisman

 • Dezyèm Enfraksyon - konfiskasyon atik epi retounen nan fen jounen lekòl la

 • Twazyèm ofans - konfiskasyon nan atik epi retounen apre konferans paran an

 • Katriye ofans - konfiskasyon nan atik epi retounen apre konferans paran ak administrasyon an

 • Senkyèm Ofans - revokasyon privilèj pou pote atik nan lekòl la.


D. Disiplin
Elèv ki itilize telefòn selilè, aparèy informatique, ak / oswa mizik pòtab ak sistèm amizman an vyolasyon nenpòt dispozisyon Kòd disiplin DOE a, règleman lekòl la, Règleman Chanselye A-413, ak / oswa Règleman sou Itilizasyon ak Sekirite akseptab nan Entènèt DOE a. "ISUSP") ap sijè a disiplin dapre gidans, entèvansyon ak repons disiplinè ki tabli nan Kòd disiplin lan.

E. Vòl, Pèt oswa Dega
PS 233 pa responsab oswa responsab pou okenn telefòn selilè oswa aparèy elektwonik ki pèdi, yo vòlè oswa domaje.

lost and found box with toys

Pèdi e te jwenn

Posib Objè ak Twouve nou yo nan antre prensipal la.

Tanpri make nenpòt atik rad ke pitit ou a ka retire pandan jounen lekòl la. Yo ankouraje timoun yo pou yo pa pote bagay yo lekòl ki gen valè monetè oswa santimantal enpòtan, oswa ki ka danjere pou tèt yo oswa pou lòt moun.

Si elèv yo kite anyen dèyè nan lekòl la, yo ta dwe tcheke si li nan pèdi ak jwenn bin nan gwoup prensipal la. Lekòl la pa responsab pou pwopriyete pèsonèl ki pèdi, yo vòlè, oswa domaje.

bottom of page