4 boys working on math together

BYENVENI POU PS 233
LANGSTON HUGHES SCHOOL

5 students pose in their uniforms

SOU PS 233

Yon kominote kap aprann

PS 233, Lekòl Langston Hughes, se yon Pre-K piblik jiska klas 5yèm ane lekòl elemantè. Nou fidèlman te sèvi kominote East Flatbush nou an pou plis pase 90 ane, epi nou konsantre sou edike tout timoun nan - sosyal, emosyonèl, ak akademik.

Pwofesè talan ak devwe nou yo bay elèv yo yon fondasyon solid nan tout matyè yo. Nou garanti opòtinite pou elèv yo angaje yo nan panse kritik ak rezoud pwoblèm, kominikasyon efikas, kolaborasyon ak kreyativite kòm yon pati nan eksperyans lekòl yo. Nou bay pou itilize varye ak efikas nan teknoloji ak aplikasyon mond reyèl la nan konesans ak ladrès.

Elèv nou yo resevwa kou espesyalize nan ansèyman ak pèfòmans mizik, medya bibliyotèk, syans enfòmatik, robotic, ortikol ak idroni, ak edikasyon fizik. Elèv ki gen difikilte ak moun ki gen bezwen espesyal yo ofri sipò adisyonèl ki nesesè pou devlope ak devlope kòm elèv k ap aprann.

Tout pwofesè salklas nou yo te resevwa Mèt la nan Edikasyon. Pifò nan elèv nou yo se nan Karayib oswa Mwayen Oryan desandan.

Student holds sign saying Hello to All My 233 Family!

DÈNYE NOUVÈL

Bòn Semèn Apresyasyon Pwofesè a tout bèl pwofesè nou yo!

Mèsi a tout donatè jenere ak volontè ki te sipòte nou  Kids for Kids kanpay pou moun yo nan Ikrèn! Li atik la nan Canarsie Courier !

Paran yo kapab  telechaje zouti NYC DOE Health Screening  nan telefòn yo.  Pran tanperati pitit ou a epi ranpli ti kesyonè a chak jou anvan ou voye pitit ou lekòl.  Ou dwe bay konsantman tou pou pitit ou a fè tès pou Covid nan lekòl la.

Aplikasyon Kindergarten ouvè! Si pitit ou a kounye a enskri nan youn nan klas Pre-K nou yo epi ou vle fè yo kontinye nan pwogram Kindergarten nou an, ou dwe aplike pou yon plas .  Si w gen nenpòt kesyon oswa si w bezwen sipò pou w aplike pou Jadendanfan, Koòdonatè Paran nou an, Madam Tanisha Battle, disponib 7:30 am - 3:30 pm. 

Rele Madam Tanisha nan  (516) 519-3812.

Epitou, tanpri ranpli fòm lekòl enpòtan sa yo:

 • Kreye NYC Schools Account ou (NYCSA) pou chanje modpas pitit ou a, bay konsantman pou tès Covid, swiv pwogrè elèv yo, jwenn aksè nan fòm pou pitit ou a, pran kou nan Parent University, ak plis ankò.

 

 • Rete okouran ak dènye nouvèl sou retounen lekòl la lè w vizite NYC DOE Homepage .

 • 9-16 me:  Fwa Liv Scholastic

 • 10 me:  Evalyasyon lekti iReady pou klas K-5

 • 12 me:  Evalyasyon Matematik iReady pou klas K-5

 • 17 me:  Evalyasyon Lekti Acadiance pou klas K-2

 • 19 me:  Evalyasyon Matematik Acadiance pou klas K-2

 • 27 me:  Vizit otè Klas 2-4 - Tonya Engel

 • 30 me:  Jou Memoryal la obsève--lekòl fèmen

 • 6 jen:  Egzamen Ekri Syans Eta Eta New York pou klas 4yèm ane

 • 7 jen:  Jounen lekòl la--lekòl fèmen pou elèv yo

 • 9 jen:  Jounen Konferans Chanselye a--lekòl fèmen

 • 17 jen:  Selebrasyon Juneteenth

 • 20 jen:  Juneteenth obsève--lekòl fèmen

DAT POU SONJE

Biwo pou Fanmi ak Kominote otonòm ofri enfòmasyon trè enpòtan ak alè sou pwoblèm sante ak sekirite, ki jan yo rete konekte ak edikasyon pitit ou a, ak plis ankò!

Tcheke bilten pou paran Madam Spellman pou 16 me rive 20 me pou aprann sou Selebrasyon Juneteenth nou an, 1ye Brooklyn Schools Steel Pan Jamboree anyèl, dat ak lè pou fèt pwomosyon nou yo, ak plis ankò! 

KONTAKTE NOU

PS 233 - Langston Hughes se toujou isit la pou ou!

Ms. Spellman, Principal

"Lè yon moun kòmanse soti nan bati yon mond,
Li kòmanse an premye avèk tèt li. "

Langston Hughes

Langston Hughes portrait in black and white