top of page
4 boys working on math together

BYENVENI POU PS 233
LANGSTON HUGHES SCHOOL

Student holds sign saying Hello to All My 233 Family!

DÈNYE NOUVÈL

Telechaje la Aplikasyon Klas Dojo pou kominikasyon ak lekòl la.

 • Kreye ouKont Lekòl NYC (NYCSA) pou chanje modpas pitit ou a, bay konsantman pou tès Covid, swiv pwogrè elèv yo, jwenn aksè nan fòm pitit ou a, pran kou nan Parent University, ak plis ankò.

 

 • 22 mas:  Reyinyon Virtual PTA 6:30pm-7:30pm

 • 24 mas:  Kindergarten, premye ane, ak K/1-378 nan Manhattan Fire Museum

 • 3 avril:  Reyinyon SLT Viryèl 5:00pm-7:00pm

 • 6-14 avril:  Rekreyasyon prentan--Lekòl fèmen

 • 19 ak 20 avril:  Egzamen Art Lang Angle Eta Nouyòk

 • 20 avril:  Jadendanfan ak premye ane nan Mize Transpò Vil Nouyòk

 • 21 avril:  Eid-al-Fitr--Lekòl fèmen

 • 26 avril:  Reyinyon Virtual PTA 6:30pm-7:30pm

 • 27 avril:  K/1-378 nan Mize Transpò Nouyòk la

 • 28 avril:  Sware Jadinay Paran ak Madam Howard 5:30pm-7:30pm 

 • 2-4 me:Egzamen Matematik Eta New York

 • 8 me:Reyinyon SLT Viryèl 5:00pm-7:00pm

 • 8-12 me:  Scholastic Book Fair

DAT POU SONJE

Office of Family and Community Empowerment (FACE) ofri enfòmasyon trè enpòtan ak alè sou pwoblèm sante ak sekirite, kijan pou w rete konekte ak edikasyon pitit ou a, ak plis ankò!

Byenvini

PS 233 Fanmi!

Li bilten aktyèl Madam Spellman sou egzamen Eta ELA ak Matematik k ap vini yo., vizit otè nou an ak Selina Alko, ak plis ankò!

Tcheke atik la sou PS 233 Swit Fanmi STEAM nan Canarsie Courier!

5 students pose in their uniforms

SOU PS 233

Yon kominote kap aprann

PS 233, Langston Hughes School, se yon lekòl primè piblik 3-K jiska Grade 5.  Nou fidèlman sèvi kominote East Flatbush nou an pou plis pase 90 ane, epi konsantre sou edike tout timoun nan - sosyalman, emosyonèlman, ak akademikman.

 

Pwofesè talan ak devwe nou yo bay elèv yo yon fondasyon solid nan tout matyè yo. Nou asire opòtinite pou elèv yo angaje yo nan panse kritik ak rezoud pwoblèm, kominikasyon efikas, kolaborasyon ak kreyativite kòm yon pati nan eksperyans lekòl yo. Nou bay itilizasyon divès ak efikas teknoloji ak aplikasyon konesans ak konpetans nan mond reyèl la. 

 

Elèv nou yo resevwa kou espesyalize nan ansèyman mizik ak pèfòmans, medya bibliyotèk, syans enfòmatik, robotik, ortikol ak idroponik, ak edikasyon fizik. Elèv ki gen difikilte ak moun ki genbezwen espesyalyo ofri asipò adisyonèl bezwen grandi ak fleri kòm elèv k ap aprann.

 

Tout pwofesè salklas nou yo te fè yon diplòm Mèt nan Edikasyon.  Pifò nan elèv nou yo se moun ki desandan Karayib oswa Mwayen Oryan. 

"Lè yon moun kòmanse soti nan bati yon mond,
Li kòmanse an premye avèk tèt li. "

Langston Hughes

Langston Hughes portrait in black and white

KONTAKTE NOU

PS 233 - Langston Hughes se toujou isit la pou ou!

Ms. Spellman, Principal
bottom of page