top of page
4 boys working on math together

BYENVENI POU PS 233
LANGSTON HUGHES SCHOOL

Student holds sign saying Hello to All My 233 Family!

DÈNYE NOUVÈL

Telechaje la Aplikasyon Klas Dojo pou kominikasyon ak lekòl la.

 • Kreye ouKont Lekòl NYC (NYCSA) pou chanje modpas pitit ou a, bay konsantman pou tès Covid, swiv pwogrè elèv yo, jwenn aksè nan fòm pitit ou a, pran kou nan Parent University, ak plis ankò.

 

 • 28 me-3 jen: Fwa Liv Scholastic

 • 6 ak 7 jen: Lekòl yo fèmen pou elèv sèlman

 • 10 jen: Seremoni prim klas senkyèm ane

 • 11 jen: Langston Hughes School Culture Day Pageant

 • 11 jen: Juneteenth's Ancestral Eats 6:00pm

 • 12 jen: Klas 2-4 Seremoni prim 12:30pm

 • 12 jen: Juneteenth Community Spirit Awards nan Reyinyon PTA a 6:30pm

 • 13 jen: Juneteenth Film Festival ak Resepsyon Tapi Wouj 4:30pm

 • 14 jen: Juneteenth Parad (lakou lekòl la louvri a 10:00am, parad kòmanse a 10:30am)

DAT POU SONJE

Office of Family and Community Empowerment (FACE) ofri enfòmasyon trè enpòtan ak alè sou pwoblèm sante ak sekirite, kijan pou w rete konekte ak edikasyon pitit ou a, ak plis ankò!

Pou nou bèl bagay

PS 233 Fanmi yo

,

Byenvini nan ane lekòl 2023-2024 la! Lekòl Langston Hughes te sèvi kominote sa a pou plis pase 80 ane. Sa a pral yon ane kwasans ak siksè pou tout elèv nou yo, epi nou pa ka akonpli sa san sipò ou.

,

Nan sèvis,

Denean Stephens-Spellman

SAVE DAT LA: Nou kontan anonse ke Rising Star Steel Band la te envite nan konpetisyon nan School Steelband Festival la samdi 22 jen nan Prospect Heights High School Athletic Field.

Nan bilten semèn sa a, aprann sou 3yèm Festival Juneteenth nou an, enskripsyon nan jadendanfan, konferans paran-pwofesè k ap vini yo, pwogram lete Lekòl Libète a, ak plis ankò!

 • 17 jen: Eid al-Adha--lekòl fèmen

 • 18 jen: Juneteenth Film Festival ak tès depistaj elèv yo

 • 19 jen: Juneteenth obsève--lekòl fèmen

 • 20 jen: Egzèsis pwomosyon klas senkyèm ane 9:00am

 • 20 jen: Dans granmoun aje 5:30pm-8:00pm

 • 20 jen: Egzèsis pwomosyon jadendanfan 1:00pm

 • 21 jen: vwayaj klas senkyèm ane

 • 22 jen: Rising Star Steel Band la fè konpetisyon nan Steel Band Jamboree

 • 24 jen: Jounen Annuaire granmoun aje/Jou jaden pou klas 3zyèm-5yèm ane

 • 25 jen: PK Stepping Up Seremoni a 9:30am

 • 25 jen: 3K Stepping Up Seremoni a 11:30am

 • 26 jen: Dènye jou lekòl

 • 2 jiyè: Ete Rising kòmanse

5 elèv poze nan inifòm yo

SOU PS 233

Yon kominote kap aprann

PS 233, Langston Hughes School, se yon lekòl primè piblik 3-K jiska Grade 5.  Nou fidèlman sèvi kominote East Flatbush nou an pou plis pase 90 ane, epi konsantre sou edike tout timoun nan - sosyalman, emosyonèlman, ak akademikman.

 

Pwofesè talan ak devwe nou yo bay elèv yo yon fondasyon solid nan tout matyè yo. Nou asire opòtinite pou elèv yo angaje yo nan panse kritik ak rezoud pwoblèm, kominikasyon efikas, kolaborasyon ak kreyativite kòm yon pati nan eksperyans lekòl yo. Nou bay itilizasyon divès ak efikas teknoloji ak aplikasyon konesans ak konpetans nan mond reyèl la. 

 

Elèv nou yo resevwa kou espesyalize nan ansèyman mizik ak pèfòmans, medya bibliyotèk, syans enfòmatik, robotik, ortikol ak idroponik, ak edikasyon fizik. Elèv ki gen difikilte ak moun ki genbezwen espesyalyo ofri asipò adisyonèl bezwen grandi ak fleri kòm elèv k ap aprann.

 

Tout pwofesè salklas nou yo te fè yon diplòm Mèt nan Edikasyon.  Pifò nan elèv nou yo se moun ki desandan Karayib oswa Mwayen Oryan. 

"Lè yon moun kòmanse soti nan bati yon mond,
Li kòmanse an premye avèk tèt li. "

Langston Hughes

Langston Hughes pòtrè nan nwa ak blan

KONTAKTE NOU

PS 233 - Langston Hughes se toujou isit la pou ou!

Ms. Spellman, Principal
bottom of page