4 boys working on math together

BYENVENI POU PS 233
LANGSTON HUGHES SCHOOL

Student holds sign saying Hello to All My 233 Family!

DÈNYE NOUVÈL

Aplikasyon Kindergarten an fèmen, men ou ka ajoute non pitit ou a nanLis datant pou Jadendanfan lekòl DOE yo. Si w gen nenpòt kesyon oswa si w bezwen sipò pou w aplike pou Jadendanfan, Kowòdonatè Paran nou an, Madam Tanisha Battle, disponib 7:30 am - 3:30 pm 

Rele Madam Tanisha nan(516) 519-3812.

 

  • Kreye ouKont Lekòl NYC (NYCSA) pou chanje modpas pitit ou a, bay konsantman pou tès Covid, swiv pwogrè elèv yo, jwenn aksè nan fòm pou pitit ou a, pran kou nan Parent University, ak plis ankò.

 

  • 30 novanm: Reyinyon Virtual Town Hall: Analize Done Elèv 6:30pm-7:30pm

  • 1ye desanm: Dat limit pou ranpli epi soumèt aplikasyon lekòl mwayen an

  • 5 desanm:Sware Fòm Fanmi: Klas Dans Afriken 6:00pm-7:15pm

  • 9 desanm:Jou ferye Vann kwit

  • 26 desanm - 2 janvye:Rekreyasyon ivè--lekòl fèmen

DAT POU SONJE

Biwo Otonòm Fanmi ak Kominote (FACE) ofri enfòmasyon trè enpòtan ak alè sou pwoblèm sante ak sekirite, kijan pou w rete konekte ak edikasyon pitit ou a, ak plis ankò!

Byenvini, Fanmi PS 233!

 

Aprann sou exciting  nou anByenveni nan Semèn Wakanda, pwochen klas Dans Fanmi nou an, ak plis ankò, nan bilten semèn sa a soti nan Madan Spellman.

5 students pose in their uniforms

SOU PS 233

Yon kominote kap aprann

PS 233, Langston Hughes School, se yon lekòl primè piblik 3-K jiska Grade 5.  Nou fidèlman sèvi kominote East Flatbush nou an pou plis pase 90 ane, epi konsantre sou edike tout timoun nan - sosyalman, emosyonèlman, ak akademikman.

 

Pwofesè talan ak devwe nou yo bay elèv yo yon fondasyon solid nan tout matyè yo. Nou asire opòtinite pou elèv yo angaje yo nan panse kritik ak rezoud pwoblèm, kominikasyon efikas, kolaborasyon ak kreyativite kòm yon pati nan eksperyans lekòl yo. Nou bay itilizasyon divès ak efikas teknoloji ak aplikasyon konesans ak konpetans nan mond reyèl la. 

 

Elèv nou yo resevwa kou espesyalize nan ansèyman mizik ak pèfòmans, medya bibliyotèk, syans enfòmatik, robotik, ortikol ak idroponik, ak edikasyon fizik. Elèv ki gen difikilte ak moun ki genbezwen espesyalyo ofri asipò adisyonèl bezwen grandi ak fleri kòm elèv k ap aprann.

 

Tout pwofesè salklas nou yo te fè yon diplòm Mèt nan Edikasyon.  Pifò nan elèv nou yo se moun ki desandan Karayib oswa Mwayen Oryan. 

"Lè yon moun kòmanse soti nan bati yon mond,
Li kòmanse an premye avèk tèt li. "

Langston Hughes

Langston Hughes portrait in black and white

KONTAKTE NOU

PS 233 - Langston Hughes se toujou isit la pou ou!

Ms. Spellman, Principal