top of page
4 boys working on math together

BYENVENI POU PS 233
LANGSTON HUGHES SCHOOL

Student holds sign saying Hello to All My 233 Family!

DÈNYE NOUVÈL

Telechaje la Aplikasyon Klas Dojo pou kominikasyon ak lekòl la.

  • Kreye ouKont Lekòl NYC (NYCSA) pou chanje modpas pitit ou a, bay konsantman pou tès Covid, swiv pwogrè elèv yo, jwenn aksè nan fòm pitit ou a, pran kou nan Parent University, ak plis ankò.

 

  • 7 mas: Demi jounen ak konferans paran-pwofesè

  • 11 mas:Reyinyon SLT 5:00pm

  • 20 mas: Reyinyon Virtual PTA 6:30pm-7:30pm

  • 25 mas: Reyinyon SLT 5:00pm

  • 29 mas: Vandredi Sen--lekòl fèmen

  • 1 avril: Rekreyasyon Pak--lekòl fèmen

  • 8 avril:Reyinyon SLT 5:00pm

  • 10 avril: Eid al-fitr--lekòl fèmen

  • 11-12 avril: Egzamen Art Lang Angle Eta Nouyòk pou klas 3zyèm-5yèm ane

DAT POU SONJE

Office of Family and Community Empowerment (FACE) ofri enfòmasyon trè enpòtan ak alè sou pwoblèm sante ak sekirite, kijan pou w rete konekte ak edikasyon pitit ou a, ak plis ankò!

Pou nou bèl bagay

P.S. 233 Fanmi

Byenvini nan kòmansman ane lekòl 2023-2024 la! Lekòl Langston Hughes te sèvi kominote sa a pou plis pase 80 ane, e jou anvan premye jou lekòl la toujou ranpli nou ak antisipasyon ak eksitasyon. N ap mete fini nan salklas yo ak asire w ke tout bagay jis bon pou arive elèv nou yo. Sa a pral yon ane kwasans ak siksè pou tout elèv nou yo, epi nou pa ka akonpli sa san sipò ou. Mwen espere wè w epi akeyi timoun nou yo tounen jedi 7 septanm.  

 

Nan sèvis,

Denean Stephens-Spellman

Tanpri eksplore bilten semèn sa a pou plis detay sou HBCU College Fair. Epitou, aprann kijan pou enskri pitit ou a nan jadendanfan ak pwogram Summer Rising, dat enpòtan, ak plis ankò!

5 students pose in their uniforms

SOU PS 233

Yon kominote kap aprann

PS 233, Langston Hughes School, se yon lekòl primè piblik 3-K jiska Grade 5.  Nou fidèlman sèvi kominote East Flatbush nou an pou plis pase 90 ane, epi konsantre sou edike tout timoun nan - sosyalman, emosyonèlman, ak akademikman.

 

Pwofesè talan ak devwe nou yo bay elèv yo yon fondasyon solid nan tout matyè yo. Nou asire opòtinite pou elèv yo angaje yo nan panse kritik ak rezoud pwoblèm, kominikasyon efikas, kolaborasyon ak kreyativite kòm yon pati nan eksperyans lekòl yo. Nou bay itilizasyon divès ak efikas teknoloji ak aplikasyon konesans ak konpetans nan mond reyèl la. 

 

Elèv nou yo resevwa kou espesyalize nan ansèyman mizik ak pèfòmans, medya bibliyotèk, syans enfòmatik, robotik, ortikol ak idroponik, ak edikasyon fizik. Elèv ki gen difikilte ak moun ki genbezwen espesyalyo ofri asipò adisyonèl bezwen grandi ak fleri kòm elèv k ap aprann.

 

Tout pwofesè salklas nou yo te fè yon diplòm Mèt nan Edikasyon.  Pifò nan elèv nou yo se moun ki desandan Karayib oswa Mwayen Oryan. 

"Lè yon moun kòmanse soti nan bati yon mond,
Li kòmanse an premye avèk tèt li. "

Langston Hughes

Langston Hughes portrait in black and white

KONTAKTE NOU

PS 233 - Langston Hughes se toujou isit la pou ou!

Ms. Spellman, Principal
bottom of page